Tietosuojaseloste

Asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyn perusehdot

Rekisterinpitäjä / käsittelijä

iDiD Oy
Haarlankatu 4 A, 33230 Tampere
puh. 010 281 4350

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Timo Portimojärvi
Sähköposti: etunimi@idid.fi%74%69%6D%6F%40%69%64%69%64%2Eç%66%69

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellessään iDiD Oy voi toimia rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Käsittelijän ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen

Rekisteröityjä henkilötietoja käytetään iDiD Oy:ssä asiakassuhteessa, eli

 • Palvelun mahdollistamisessa asiakkaalle
 • Asiakas- ja yhteistyökumppani uutiskirjeen lähettämiseksi
 • Koulutus- ja demotilaisuuksien osallistujien rekisteröimiseksi ja kutsujen lähettämiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Sopimusasiakkaalta

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käsitellessään iDiD Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ja henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä iDiD Oy:n toimesta EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjänä iDiD Oy käyttää joissain rekistereissä henkilötietojen tallentamisessa pilvipalveluita, jotka saattavat sijaita EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
 3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiansa valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä iDiD Oy:n tietosuojavastaavaan.

Käytössä olevat rekisterit

iDiD-käyttäjät

ROOLI:    Käsittelijä, joissain tapauksissa rekisterinpitäjä
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (asiakassopimus)
TARKOITUS:    iDiD-järjestelmän käyttö, tuki, tiedotteet
TIETOJEN LUOVUTUS:    Käsittelijänä tietoja ei luovuteta. Asiakkaiden ja myyntikumppaneiden uutiskirjerekisteriin, Laskutusyhteyshenkilöt laskutusasiakasrekisteriin

Support-sivustolle kirjautuneet

ROOLI:    Rekisterinpitäjä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (asiakassopimus), henkilön suostumus tietojen käsittelyyn
TARKOITUS:    iDiD-tukisivuston käyttö 
TIETOJEN LUOVUTUS:    Pilvipalvelu

Asiakkaiden uutiskirjerekisteri

ROOLI:    Rekisterinpitäjä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (asiakassopimus), henkilön suostumus tietojen käsittelyyn
TARKOITUS:    iDiD-ohjelmistoon ja yritykseen liittyvien uutisten jakelu 
TIETOJEN LUOVUTUS:    Pilvipalvelu

Myyntikumppaneiden uutiskirjerekisteri

ROOLI:    Rekisterinpitäjä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (jälleenmyyntisopimus) 
TARKOITUS:    iDiD-ohjelmistoon ja yritykseen liittyvien uutisten jakelu 
TIETOJEN LUOVUTUS:    Pilvipalvelu

WWW-sivustojen päivittäjät

ROOLI:    Käsittelijä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (asiakassopimus) 
TARKOITUS:    Asiakkaan oman www-sivuston päivitysoikeudet 
TIETOJEN LUOVUTUS:    Ei

WWW-sivustojen kirjautuneet käyttäjät

ROOLI:    Käsittelijä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (palvelusopimus) 
TARKOITUS:    Asiakkaan oman www-sivuston rajattu käyttö 
TIETOJEN LUOVUTUS:    Ei

QBank-käyttäjät

ROOLI:    Käsittelijä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (asiakassopimus) 
TARKOITUS:    Asiakkaan oman QBank-sivuston käyttöoikeudet 
TIETOJEN LUOVUTUS:    Ei

Laskutusasiakasrekisteri

ROOLI:    Rekisterinpitäjä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (asiakassopimus) 
TARKOITUS:    Laskutus 
TIETOJEN LUOVUTUS:    Pilvipalvelu, Verkkolaskutus

Koulutus- ja tapahtumarekisteri

ROOLI:    Rekisterinpitäjä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (asiakassopimus), henkilön suostumus tietojen käsittelyyn
TARKOITUS:    Koulutuksiin ja/tai tapahtumiin ilmoittautuminen, tilapäinen rekisteri
TIETOJEN LUOVUTUS:    Ei

Demorekisteri

ROOLI:    Rekisterinpitäjä 
PERUSTE:    Sopimuksellinen suhde (asiakassopimus), henkilön suostumus tietojen käsittelyyn 
TARKOITUS:    Demotilaisuuksiin ilmoittautuminen, tilapäinen rekisteri  
TIETOJEN LUOVUTUS:    Ei 

Privacy Policy

Name of the register

iDiD user database.

Purpose of the register

The information in the register is used to identify users, investigate potential misconduct, and to solve potential technical issues.

Data content of the register

Personal data:

For each user, their first name, last name, phone number, email address, mail address and city is saved in the system.

Technical data:

When a user visits the site, their IP address, browser type, login and logout times are saved.
Contribution data: When the user contributes to online discussions or feedback surveys, in addition to the personal data, the subject, content and send time of the contributions are saved. When editing iDiD content, in addition to personal data, all the published content and related settings and metadata are saved. The location data of the iDiD player app's fixed location of use are saved.

Regular data sources of the register

Data is saved in the register when the user signs up, updates their information, publishes, updates, comments, contributes to a discussion or gives feedback.

Regular disclosure of register data

Information gathered with a feedback form is disclosed to the person handling the feedback for necessary actions. Information of persons suspected of disturbing telecommunications may be disclosed for criminal investigation. The information of a data subject may be removed at the request of the person concerned. Information may be disclosed in compliance with legal rules and regulations.

Register protection and right of access to data

Users may handle some of their personal information by logging into the system. The registers are stored on an appropriately secured server.

Person responsible for the register

Tietosuojavastaava
Timo Portimojärvi
(sähköposti: etunimi@idid.fi)

iDiD Oy
Haarlankatu 4 A, 33230 Tampere
010 281 4350